Privatumo politika

Privatumo politika apima UAB „Hydroscand“, juridinio asmens kodas: 300626092, buveinės adresas: Savanorių pr. 174A, LT-03153 Vilnius, PVM mokėtojo kodas: LT100002844118, atstovaujant direktoriui Andrej Radzevič, veiksmus tvarkant fizinių asmenų asmens duomenis vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 679/2016 nuostatomis.

UAB „Hydroscand“ yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie UAB „Hydroscand“  vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises. 

Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Hydroscand“ ir jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB „Hydroscand“ veikimas/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

I. Pagrindinės sąvokos

 1.  Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
 2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
 4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
 5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
 6.  Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;
 7.  Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.

II. Asmens duomenys

1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

UAB „Hydroscand“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

UAB „Hydroscand“  tvarko duomenis prekybos vykdymo bei užklausų administravimo tikslais.

3. Asmens duomenų gavimo šaltiniai bei tvarkomi asmens duomenys

UAB „Hydroscand“  tvarko šiuos duomenis:

 • su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, svetainėje www.hydroscand.lt įdiegtoje užklausų pateikimo formoje (pavyzdžiui, vardas, pavardė);
 • asmens duomenis, gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartis;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

4. Slapukai

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „Hydroscand“  svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek UAB „Hydroscand“ teikiamas paslaugas.

Svetainėje pateikiami dviejų tipų slapukai:

 • Pirmųjų šalių slapukai – kuriami svetainėje, kurioje lankotės. Svetainė rodoma adreso juostoje.
 • Trečiųjų šalių slapukai – kuriami kitų svetainių. Šioms svetainėms priklauso tam tikras tinklalapyje, kuriame lankotės, rodomas turinys, pvz., skelbimai ar vaizdai. Tai gali būti „Google“, „Facebook“, „Youtube“ ir kt.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais, tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

5. Asmens duomenų saugojimo terminas

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

6. Asmens duomenų teikimas

UAB „Hydroscand“ teikia Jūsų duomenis:

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
 • įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo. 

7. Asmens duomenų tvarkytojai

UAB “Hydroscand” pasitelkia žemiau nurodytos duomenų tvarkytojus, kurie padeda įgyvendinti nustatytus asmens duomenų tvarkymo tikslus:

 • Įmonė, kuri asmens duomenis tvarko teikdama serverio nuomos paslaugą;
 • Skolų išieškojimo paslaugas teikianti įmonė;
 • Įmonė, kuri asmens duomenis tvarko franšizės sutartyje numatytais pagrindais.

III. Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo būdas         

 Asmens duomenų tvarkymą atlieka duomenų valdytojas (darbuotojai). Asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas duomenų valdytojo būstinės, ar kitoje darbo vietoje, arba pasitelktų duomenų tvarkytojų būstinėje ar kitoje arbo vietoje. Asmens duomenų tvarkymas atliekamas tiek automatiniu būdu (pasitelkiant kompiuterizuotas priemones), tiek neautomatiniu būdu (tvarkant bylas, kartotekas, popierines PVM sąskaitas–faktūras, sutartis, priėmimo–perdavimo aktus ar kitus dokumentus). Duomenų valdytojas imasi visų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kad tvarkomi asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti.

IV. UAB „Hydroscand“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

UAB „Hydroscand“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų,  Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

UAB „Hydroscand“, tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis, laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

V. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į UAB „Hydroscand“  su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Hydroscand“  tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinoti“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į UAB „Hydroscand“  su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į UAB „Hydroscand“ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į UAB „Hydroscand “  su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į UAB „Hydroscand“  su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
 • kreiptis į UAB „Hydroscand“  su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);
 • kreiptis į UAB „Hydroscand“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Hydroscand“  tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

UAB „Hydroscand“ į prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis duomenų subjektui atsako ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, tuo atveju, jeigu duomenų subjektas susipažinęs su UAB „Hydroscand“ tvarkomais asmens duomenimis nustato, jog jie yra netikslūs, neišsamūs ar surinkti iš šaltinių, apie kuriuos duomenų subjektas buvo neinformuotas, asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, turi teisę raštu apie tai informuoti duomenų valdytoją, atitinkamai, duomenų valdytojas tokį duomenų subjekto prašymą įgyvendina nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į UAB „Hydroscand“  bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Raštu: Savanorių pr. 174A, LT-03153 Vilnius
El. paštu: info@hydroscand.lt
Tel. nr.: +370 526 53 560

VI. Baigiamosios nuostatos

Ši privatumo politika yra patalpinta duomenų valdytojo interneto svetainėje: www.hydroscand.lt .
Paskutinė šios privatumo politikos atnaujinimo data: 2018-08-01.